Terms and Conditions

Algemene Verkoop Voorwaarden

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot dienstverlening die de opdrachtgever bij Dienstverlener plaatst. Onder dienstverlening wordt begrepen: IT consultancy, IT services, verkoop van IT licenties en materialen.

De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door het loutere feit dat hij Dienstverlener een opdracht geeft. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien zij door Dienstverlener schriftelijk werden aanvaard, hetzij door de opname ervan in de bijzondere voorwaarden in de offerte van Dienstverlener, hetzij doordat zij het voorwerp uitmaken van een specifieke dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen. In dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

Totstandkoming van de overeenkomst

De aanvang van de opdracht wordt bepaald in gemeenschappelijk overleg tussen Dienstverlener en de opdrachtgever. Wanneer de betaling van een voorschot wordt bedongen, zal de uitvoering van de opdracht pas aanvangen na ontvangst van het voorschot.

Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en de niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wanneer voor de uitvoering van de opdracht een veelvuldige interactie met de opdrachtgever of met derde partijen is vereist, zijn de uitvoeringstermijnen niet enkel van Dienstverlener afhankelijk en worden zij bijgevolg slechts ter indicatie opgegeven.

Prijzen

De prijzen worden vastgesteld in de offerte van Dienstverlener en/of in de dienstverleningsovereenkomst tussen Dienstverlener en de opdrachtgever. Zij worden uitgedrukt in euro; zij zijn netto berekend en discontovrij. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur/dagtarief of prijs per stuk/project.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zullen de prijzen worden herzien door toepassing van de hieronder vastgelegde prijsherzieningsformule.

Prijsherziening

De uur/dagtarieven voor de betalende diensten worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = Po*(1+index Pc 200)

waarbij:

          P = Facturatieprijs

          Po = Initiële basisprijs op de datum waarop deze overeenkomst wordt afgesloten

          Index Pc 200 = jaarlijkse officieel gepubliceerde index (inbegrepen de indexatie die in de loop van het vorige jaar zijn toegepast)

Facturatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de diensten gefactureerd per maand. Alle geregistreerde uren voor de uitvoering van taken die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de opdrachtgever ten goede komen, worden in rekening gebracht. Voor andere niet dienst gebonden werken worden er met voorschotten en eindafrekeningen gewerkt per uitgevoerd project/verkoop.

Facturatie zal gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de klant, tenzij in de overeenkomst een ander facturatieadres wordt vermeld. Het volledige saldo is verschuldigd en betaalbaar. In geval van een geschil over de levering van diensten, moet deze binnen 8 kalenderdagen worden verzonden.

Betaling

De facturen dienen, netto en zonder disconto, uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening met nummer BE63 3300 7274 5408 van Dienstverlener.

Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Dienstverlener zich het recht voor om tien dagen na het overmaken van een aanmaning die zonder gevolg is gebleven, de dienstverlening te onderbreken. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15% (met een minimum van 100 EUR) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten ten belope van 1% per maand verschuldigd.

Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Klachten

Klachten betreffende de facturatie van de diensten moeten uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum worden ingediend bij aangetekend schrijven. Latere bezwaren worden niet in aanmerking genomen.

 

Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de verbintenissen van Dienstverlener middelenverbintenissen. De opdrachtgever staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen.

Dienstverlener kan bij de uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor eender welke vorm van onrechtstreekse schade (inclusief winstderving of verlies van inkomsten) en voor welke vordering dan ook die door derden zouden worden ingesteld tegen de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Dienstverlener blijft in elk geval beperkt tot maximum het laagste van de volgende bedragen: (i) hetzij de bedragen die de opdrachtgever heeft betaald tijdens de twee maanden die voorafgaan aan het instellen van de vordering (ii) hetzij een bedrag van vijfentwintig duizend en dit ongeacht of de vordering werd ingesteld op een contractuele, dan wel een extracontractuele grondslag. De opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle vorderingen van derden die gebaseerd zouden zijn op of verband zouden houden met de uitvoering van de opdracht.

Bevrijdende omstandigheden

Als bevrijdende omstandigheden gelden alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen en die de uitvoering van de opdracht verhinderen, waaronder arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, daden van (cyber)terrorisme, pandemie, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik (niet-beperkende opsomming).

De partij die zich op de bevrijdende omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De uitvoering van de overeenkomst kan worden opgeschort voor de duur van de ingeroepen omstandigheden, met dien verstande dat de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd indien de ingeroepen omstandigheden langer duren dan 30 dagen.

Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de Dienstverlener als van de opdrachtgever.

Voortijdige beëindiging

Dienstverlener kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn of (verbrekings)vergoeding verbreken indien:

 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de opdrachtgever onder voorlopig bewind wordt gesteld;
 • door derden bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op alle of gedeelten der goederen van de opdrachtgever;
 • de opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt;
 • de solvabiliteit van de opdrachtgever op enig andere wijze in het gedrang komt, waardoor de continuïteit van de dienstverlening niet langer gegarandeerd is;
 • de opdrachtgever een daad stelt die de reputatie van Dienstverlener ernstig kan schaden;
 • de bovenvermelde bevrijdende omstandigheden langer duren dan 30 kalenderdagen.
  In geval van niet-uitvoering door de opdrachtgever van één of andere verbintenis voortvloeiend uit de overeenkomst is Dienstverlener eveneens gerechtigd, na ingebrekestelling, de ontbinding van de overeenkomst te eisen en schadevergoeding te vragen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, met betrekking tot de specifieke product- en procesinformatie die door de opdrachtgever wordt bekend gemaakt aan Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Dienstverlener werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.

De opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door Dienstverlener wordt ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, de eigendom is van Dienstverlener en haar eigendom blijft.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van Dienstverlener. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt zal door Dienstverlener niet openbaar worden gemaakt of aan een derde worden meegedeeld en zal enkel voor de uitvoering van de diensten worden aangewend. Dienstverlener verbindt er zich toe om bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht enkel deze personen en onderaannemers te betrekken die noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan en zal hen dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen als deze bepaald bij dit artikel.

Dienstverlener heeft het recht, mits de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, om bepaalde informatie over de uitvoering van de overeenkomst te publiceren, o.a. in newsletters of in andere rapporten.

Het voorgaande is niet van toepassing op alle informatie die openbaar is of waarvan Dienstverlener reeds kennis had op het tijdstip dat ze wordt bekend gemaakt door de opdrachtgever, en is niet langer van toepassing indien deze informatie op enig moment algemeen bekend wordt zonder enige inbreuk op het voorgaande door Dienstverlener of wanneer Dienstverlener kan aantonen dat zij de informatie heeft ontvangen van een derde die geen inbreuk pleegde op enige geheimhoudingsverbintenis.

Afwervingsverbod

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om geen personeelsleden van Dienstverlener rechtstreeks of onrechtstreeks af te werven, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Dienstverlener.

Dit afwervingsverbod geldt gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en tot twaalf maanden na de beëindiging ervan.

In geval van niet-naleving van dit verbod is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twaalf maanden brutosalaris van het afgeworven personeelslid, uitgaande van het salaris dat deze laatste op het ogenblik van zijn afwerving ontving.

Overdracht

Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Dienstverlener is de opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Onder derden worden ook de met de opdrachtgever verbonden vennootschappen, zoals dochter-, zuster- of moedervennootschappen begrepen.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst tot gevolg.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Dienstverlener

Conditions Générales de Vente

Applicabilité des conditions générales

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes de services passées par le client auprès du prestataire de services. Les services proposés sont les suivants : Conseil en informatique, services informatiques, vente de licences et de matériel informatique.

Le Client accepte les présentes conditions générales par le simple fait de passer une commande auprès du prestataire de services. Les dérogations aux présentes conditions ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par le prestataire de services, soit par leur inclusion dans les conditions particulières de l’offre du prestataire de services, soit en faisant l’objet d’un accord de service spécifique entre les parties. Dans ce cas, les présentes conditions générales restent applicables pour tous les points auxquels il n’a pas été expressément dérogé.

Conclusion de l'accord

Le début de la mission est déterminé en concertation entre le Prestataire et le Mandant. Si le paiement d’une avance est stipulé, l’exécution de la mission ne commence pas avant la réception de l’avance.

Délais de mise en œuvre

Les délais d’exécution ne sont pas contraignants et leur non-respect ne peut donner lieu à une indemnisation. Si l’exécution de l’ordre nécessite une interaction fréquente avec le client ou des tiers, les délais d’exécution ne dépendent pas uniquement du prestataire de services et ne sont donc donnés qu’à titre indicatif.

Prix

Les prix sont fixés dans l’offre du prestataire de services et/ou dans le contrat de service entre le prestataire de services et le donneur d’ordre. Ils sont exprimés en euros ; ils sont calculés nets et sans escompte. Les prix sont fixés sur la base d’un taux horaire/quotidien ou d’un prix par pièce/projet.

Sauf convention expresse contraire, les prix seront révisés en appliquant la formule de révision des prix énoncée ci-dessous.

Révision du prix

Les taux horaires/quotidiens des services payants sont automatiquement ajustés le 1er janvier de chaque année sur la base de la formule de révision des prix suivante :

P = Po*(1+index Pc 200)

dans laquelle :

          P = Prix de facturation

          Po = Prix de base initial à la date de la conclusion du présent accord

          Indice Pc 200 = indice annuel publié officiellement (y compris l’indexation appliquée pendant l’année précédente si il y en a eu en cours d’année)

Facturation

Sauf convention expresse contraire, les services sont facturés sur une base mensuelle. Toutes les heures enregistrées pour l’exécution de tâches qui bénéficient directement ou indirectement au client seront facturées. Pour les autres travaux non liés au service, les avances et les factures finales seront traitées par projet/vente réalisé(e).

La facturation sera effectuée à l’adresse du siège social du client, sauf si une autre adresse de facturation est spécifiée dans le contrat.  Le solde total est dû et payable.  En cas de litige concernant la prestation de services, il doit être envoyé dans un délai de 8 jour calendaire.

Paiement

Les factures sont payées, nettes et sans escompte, au plus tard trente jours après la date de la facture, par virement bancaire sur le compte bancaire portant le numéro BE63 3300 7274 5408 du prestataire de services.

En cas de non-paiement à l’échéance, le prestataire de services se réserve le droit de suspendre le service dans un délai de dix jours après l’envoi d’un rappel resté sans effet. Toute facture non payée à l’échéance sera majorée de plein droit et sans préavis de 15% (avec un minimum de 100 EUR) à titre de dommages et intérêts. En outre, à partir de la date d’échéance, des intérêts moratoires au taux de 1% par mois sont dus de plein droit et sans mise en demeure.

Toutes les taxes présentes et futures ainsi que les prélèvements et frais supplémentaires, de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution de la commande sont à la charge du client.

Plaintes

Les réclamations concernant la facturation des services doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard dans les dix jours suivant la date de facturation. Les objections ultérieures ne seront pas prises en considération.

Responsabilité civile

Sauf convention expresse contraire, les engagements du Prestataire sont des engagements de moyens. Le client est lui-même responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité de la documentation et des informations qu’il fournit.

Le Prestataire ne peut être tenu responsable que de sa propre faute grave dans l’exécution de la commande, à l’exclusion de toute responsabilité pour toute forme de dommages indirects (y compris le manque à gagner ou la perte de revenus) et pour toute réclamation qui pourrait être faite par des tiers contre le Mandant. La responsabilité du Prestataire est en tout état de cause limitée au maximum au plus bas des montants suivants : (i) soit les montants payés par le Mandant au cours des deux mois précédant l’introduction de la réclamation (ii) soit un montant de vingt-cinq mille et ce, que la réclamation ait été introduite sur une base contractuelle ou extracontractuelle. Le client garantit le prestataire de services contre toute réclamation de tiers prétendument fondée sur ou liée à l’exécution de la mission.

Des circonstances libératrices

Sont considérées comme circonstances exonératoires les circonstances indépendantes de la volonté des parties qui empêchent l’exécution du contrat, notamment les conflits du travail, l’incendie, la mobilisation, la confiscation, l’embargo, l’interdiction des transferts de devises, l’insurrection, les actes de (cyber)terrorisme, la pandémie, le manque de moyens de transport, la pénurie générale de matières premières, les restrictions de la consommation d’énergie (énumération non limitative).

La partie qui invoque les circonstances exonératoires doit immédiatement notifier par écrit à l’autre partie leur survenance ainsi que leur expiration. L’exécution du contrat peut être suspendue pour la durée des circonstances invoquées, étant entendu que le contrat peut être résilié de manière anticipée si les circonstances invoquées dépassent 30 jours.

La survenance de l’une de ces circonstances dégage toute responsabilité tant du prestataire de services que du client.

Arrêt prématuré

Le prestataire de services peut résilier le contrat sans mise en demeure préalable et sans respecter de délai de préavis ou d’indemnité (de résiliation) si :

 • le client est déclaré en faillite;
 • le client est placé sous administration provisoire;
 • tout ou partie des biens du client sont saisis par des tiers à des fins conservatoires ou exécutives;
 • le client ne respecte pas ses engagements;
 • la solvabilité du client est compromise d’une autre manière, ce qui fait que la continuité des services n’est plus garantie;
 • le client commet un acte susceptible de porter gravement atteinte à la réputation du prestataire de services;
 • les circonstances exonératoires susmentionnées durent plus de 30 jours civils.

En cas de non-respect par le client de l’une ou l’autre des obligations découlant du contrat, le prestataire de services est également en droit, après mise en demeure, d’exiger la dissolution du contrat et de réclamer des dommages et intérêts.

Droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle, de quelque nature qu’ils soient, relatifs aux informations spécifiques sur les produits et les procédés divulgués par le client au Prestataire dans le cadre de l’exécution de la mission, restent la propriété du client. Le client garantit que toute la documentation et les informations qu’il communique au prestataire de services aux fins de l’exécution de la mission et de son utilisation sont libres de droits intellectuels de tiers, et le client garantit le prestataire de services contre toute perte, tout dommage, tout coût, toute dépense ou toute autre réclamation découlant de la violation de droits intellectuels de tiers.

Le Client reconnaît que les droits de propriété intellectuelle de toute nature relatifs aux connaissances génériques et au savoir-faire fournis par le Prestataire dans le cadre de l’exécution de la mission sont la propriété du Prestataire et resteront sa propriété.

Sauf convention expresse contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la mission restent la propriété du prestataire de services. Même s’il en a été convenu autrement, les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la mission ne sont transférés qu’au moment du paiement intégral de toutes les factures liées à cette mission.

Confidentialité

Toutes les informations fournies par le client ne seront pas divulguées par le prestataire de services ni communiquées à un tiers et ne seront utilisées que pour l’exécution des services. Le Prestataire s’engage à n’impliquer dans l’exécution de la mission qui lui est confiée que les personnes et sous-traitants nécessaires à sa réalisation et leur impose la même obligation de confidentialité que celle prévue au présent article.

Le prestataire de services a le droit, sous réserve du consentement préalable, exprès et écrit du mandant, de publier certaines informations sur l’exécution du contrat, y compris dans des bulletins d’information ou dans d’autres rapports.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux informations qui sont dans le domaine public ou dont le prestataire de services avait déjà connaissance au moment où elles ont été divulguées par le client, et cessent de s’appliquer si, à tout moment, ces informations deviennent généralement connues sans que le prestataire de services ait violé les dispositions précédentes ou si le prestataire de services peut prouver qu’il a reçu les informations d’un tiers qui n’a pas violé un engagement de confidentialité.

Interdiction de renonciation

Le Client s’engage à ne pas recruter, directement ou indirectement, des membres du personnel du prestataire de services sans l’accord préalable écrit et exprès du prestataire de services.

Cette interdiction d’embauche s’applique pendant toute la durée de la convention et pendant douze mois après sa résiliation.

En cas de non-respect de cette interdiction, le Client est tenu de verser une indemnité correspondant à douze mois de salaire brut de l’agent licencié, sur la base du salaire que ce dernier percevait au moment de son licenciement.

Transfert

Sauf accord écrit préalable du Prestataire de services, le Client n’est pas autorisé à transférer ses droits, en tout ou partie, à des tiers. Les tiers comprennent également les sociétés associées au mandant, telles que les filiales, les sociétés sœurs ou les sociétés mères.

Divisibilité

Si une disposition des présentes conditions générales ou de l’accord auquel elles s’appliquent est déclarée, en tout ou en partie, illégale, nulle ou inapplicable en vertu du droit applicable, cela n’entraînera pas la nullité, l’invalidité ou l’inapplicabilité des autres dispositions des présentes conditions générales ou de l’accord.

Droit applicable et juridiction compétente

Le présent accord est soumis au droit belge. Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent accord sera de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du prestataire de services.

Reach out for questions